Takéto uistenie som dostal od zástupcov EK na dnešnom zasadnutí výboru ITRE, ktorého časť sa týkala diskusie o pomoci EÚ pri vyraďovaní starších blokov jadrových elektrární na Slovensku, v Bulharsku a v Litve.
Vo svojom príspevku som zdôraznil, že je povinnosťou EÚ pokračovať v pomoci týmto štátom, vrátane Slovenska, v procese odstavovania aj naďalej, pretože tieto štáty boli ešte pred svojím vstupom do EÚ prakticky prinútené zaviazať sa k rýchlej odstávke, hoci najmä na Slovensku táto odstávka až takou rýchlou byť nemusela.
Na druhej strane si pamätáme, že bez takéhoto záväzku by sa skomplikovala cesta Slovenska do EÚ.

Na moju otázku, či v tomto procese existuje finančný deficit, ako to chce Európska komisia riešiť a či taký deficit neohrozuje splnenie záväzku SR ukončiť vyraďovací proces v roku 2025 som dostal ubezpečenie, že existujúci nedostatok finančných prostriedkov sa ďalšou pomocou EÚ po roku 2020 a zodpovedajúcim spolufinancovaním zo strany Slovenska podarí preklenúť a niet dôvodu sa obávať, že vyradenie by sa muselo odkladať.

Slovensko tak určite tento proces zavŕši ako prvý z troch členských štátov.

23. september 2019